• Ръководител на Kатедрата по „Урология и нефрология” и на Клиника по „Ендоурология и ЕКЛ” е Проф. д-р Илия Салтиров дмн.

   Проф. д-р Илия Салтиров д.м.н, завършва медицина в Медицинска академия – София през 1983 г. Завършва интернатура по обща хирургия в Клиника по обща хирургия към ВВМИ-София (1983 – 1986), работи като ординатор по урология в Катедрата по урология и нефрология към ВВМИ (1986 – 1989) и началник на отделение по ендоурология (1989 – 2000).

През 2000 г. полк. доц. Илия Салтиров е избран за началник на новосъздадената Клиника по „Ендоурология и ЕКЛ” към Катедрата по урология и нефрология на ВМА, а през м. юни 2008 г. – за Ръководител на катедрата по “Урология и нефрология”.

През 1995 година защитава и дисертационен труд на тема „Диагностични и терапевтични възможности на уретерореноскопията”, а през 2003 година получава научно звание „доцент”.

Проф. д-р Илия Салтиров д.м.н  има научни интереси в областта на уролитиазата, ендоурологията, екстракорпоралната литотрипсия и онкоурологията. Завършил курсове и специализации в областта на ендоурологията и минимално-инвазивната и лапароскопска хирургия в урологията.

Активен член е на Европейската асоциация по урология (EAU), Световната асоциация по урология (SIU), Българското урологично дружество. За периода 2002 – 2011 година е член на борда на Българското урологично дружество. През 2011 година доц. д-р Илия Салтиров беше избран за асоцииран член на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (eULIS).

През 2014 година защитава дисертация на тема “ Уролитиаза – съвременни хирургични методи за лечение, показания, възможности, резултати” и придобива научно звание “доктор на медицинските науки„. През 2015 година придобива академично звание ”Професор” по урология.

През 2014 година e избран за замесник председател на борда SEGUR – South Eastern European Group for Urolithiasis Research.

  • Ръководител на Клиника по „Обща урология” е проф. д-р Светослав Николов, д.м.н.

Проф. д-р Светослав Николов, завършва медицина в Медицинска академия – София през 1979 г. Завършва интернатура по обща хирургия в Клиника по обща хирургия към ВВМИ-София (1979 – 1980), работи като ординатор по урология в Катедрата по урология и нефрология към ВВМИ (1982 – 1985) и началник на отделение по екстракорпорална литотрипсия (1990 – 1996). От 1996 г. е началник Клиниката по „Урология”, а от 2000 г – на Клиника „Обща урология”.

През 1991 година доц. д-р Светослав Николов придобива научна степен кандидат на медицинските науки.

Проф. д-р Светослав Николов има научни интереси в областта на уролитиазата, екстракорпоралната литотрипсия и онкоурологията и реконструктивната хирургия. Активен член е на Европейската асоциация по урология (EAU) и Българското урологично дружество.

  • Началник Клиника по „Нефрология” е проф. д-р Райна Робева.

Проф. Райна Робева, дм завършва медицина в Медицински университет гр.София. Има признати специалности по нефрология, вътрешни болести, клинична фармакология и терапия. Специализира по въпросите на имунните бъбречни нефропатии в Париж през 1986/87г в „Клиника по нефрология” на болница Анри Мондор и през 1998г в болница Некер.

Завършва магистратура по здравен мениджмънт във ФОЗ на МУ-София. Три десетилетия обучава студенти по медицина и фармация, специализанти по нефрология, вътрешни болести, клинична фармакология и обща медицина.

Има повече от 150 публикации в български и престижни международни научни списания /Lancet, Clinical nephrology , Nephron, Presse medicale/. Член е на управителния съвет на българското научно дружество по нефрология, на ERA-EDTA. Отговорен редактор на списание „Нефрология, диализа и трансплантация”. Национален консултант по нефрология през 2014-2015г

  • Началник Отделение „Диализно лечение” д-р Мрия Хринчева

Д-р Мария Хринчева е лекар с 18 годишен опит в диализното лечение. Освен нефрология е специалист с придобити специалности по Вътрешни болести и Нуклеарна медицина.