spisanieПрез месец април излезе първи брой на научно списание “Ендоурология и минималноинвазивна хирургия”. Списанието е е периодично научно издание публикуващо научни обзори, оригинални статии, описание на хирургични техники и клинични случаи, коментари по актуални теми, резултати от клинични проучвания, рецензии на книги и монографии, писма на редактора, информация за предстоящи научни форуми, резюмета от научни форуми и др.

Списанието има за цел да създаде условия за научен диалог, споделяне на идеи, знания и практически опит на медицински специалисти работещи във всички области на съвременнaта клинична медицина, които създават, внедряват, развиват и прилагат диагностични и лечебни методи в областта на ендоурологията, лапароскопията, роботасистираната лапароскопия и всички минимално инвазивни техники основани на принципите на високо-технилогичната медицина.

Списание “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“ е с периодичност четири книжки годишно, с възможност за издаване на допълнителни тематични броеве посветени на актуални теми или като сборник резюмета и доклади от научни форуми.

Адрес за изпращане на материали:

Военномедицинска академия Катедра по урология и нефрология
Д-р Кремена Петкова
e- mail: jemis @vma.bg
e-mail: kremena.petkova @vma.bg
тел.: 02/9225208
факс: 02/8517094