Катедрата по „Урология и Нефрология” е акредитирана за обучение на студенти, специализанти по урология и нефрология и медицински специалисти. В катедрата се провеждат ежегодно курсове за следдипломно обучение на лекари и медицински специалисти. Лекарите от катедрата извършват научно-изследователска дейност и участват в провеждането на клинични проучвания.

Лекарите и медицинските специалисти работещи в катедрата са членове на национални и международни професионални организации, участват в написването на специализирани учебници и ръководства, публикуват научни статии в периодичния медицински печат у нас и в чужбина, участват с научни съобщения в национални и международни симпозиуми и конгреси.

Клиниката поддържа професионални и научни контакти с научни асоциации в България и в чужбина, с клиниките и отделенията по урология в другите болници в състава на ВМА, като осъществява и методична помощ на същите, с университетските урологични и нефрологични клиники и урологичните и нефрологични отделения в страната.

Цялата апаратура в операционният център на катедрата е интегрирана в единна система за управление, която позволява запаметяване, обработка пренасяне и съхранение на информация и изграждане на учебен център, който създава отлични съвременни условия за обучение и усъвършенстване на специалисти в различните области на урологичната и нефрологичната практика.