Историята на Клиниката по урология започва с историята на Софийската обща гарнизонна болница, правоприемник на която е Военномедицинска академия и през годините развитието на Клиниката следва развитието на военното здравеопазване.

От Софийска обща гарнизонна болница до Общовойскова болница (1891-1945). Научноизследователски военномедицински институт (1945-1960), Висш военномедицински институт (1960-1988) и Военномедицинска академия (1989).

Историята на клиниката по Урология започва през 1934 година и продължава и до днес.
Последователно през годините Клиниката по урология се ръководи от:

  • 1934 – 1959 д-р Таню Танев
  • 1959 – 1983 ген. м-р чл. кор. проф д-р Иван Викторов, дмн
  • 1983 – 1991 полк. проф. д-р Тодор Патрашков, дмн
  • 1991 – 1996 полк. доц. д-р Александър Лилов, дмн
  • 1996 – 2008 проф.. д-р Светослав Николов, дмн
  • 2008 – досега проф. д-р Илия Салтиров, дмн

1934 – 1959 д-р Таню Танев

Като самостоятелна специалност урологията в България се обособява сравнително късно. Един от първите уролози в нашата страна е д-р Таню Танев. В периода 1920-1930 г. специализира хирургия при големия за това време френски уролог Marion. През 1931 година, след завръщането си в България е назначен като уролог в Общовойсковата болница в София. В началото работи сам в рамките на хирургичното отделение, но в последствие създава самостоятено урологично отделение, което макар и с много ограничена дейност е първото урологично отделение в България.

1959 – 1983 ген. м-р чл. кор. проф д-р Иван Викторов

След пенсионирането на д-р Танев през 1959 година за началник на отделението е назначен д-р Иван Викторов, по късно професор.

Времето през което той е ръководител на Клиниката се характеризира с подобряване на щатната структура, повишаване на квалификацията на лекарите и оборудването и с нова и съвременна апаратура и инструментариум.

Като ръководител на отделението, а след 1962 година и на Клиниката по урология на Военна болница той промени съдържанието на клиничната, научно-изследователската и учебната дейност. С течение на времето тя става една от водещите урологични клиники в страната.

1983 – 1991 полк. проф. Тодор Патрашков

Проф. Тодор Патрашков поема ръководството на Клиниката по урология през 1983 година, след смърта на своя учител проф. Иван Викторов.

В лечебната и диагностична дейност на Клиниката по урология той запазва като приоритет развитието на ендоскопската и лазерната хирургия на долния уринарен тракт. През 1986 г. е закупен и инсталиран апарат за екстракорпорална литотрипсия – DORNIER HM 3. Първата екстракорпорална литотрипсия е извършена на 25 април 1986 г. от Доц. Александър Лилов и д-р Петър Михайлов – само 20 дни след като същата машина е инсталирана и започнала работа в Клиниката по урология на Медицинския университет в София.

 

Постепенно в следващите години методите на ендоскопската хирургия на горния и долен уринарен тракт се развиват и разширяват, като превръщат Клиниката по урология на ВМА във водещ клиничен център в малкоинвазивната хирургия. Заедно с въвеждане и развиване на новите апаратни и инструментални методи на диагностика и лечение в Клиниката не изостава и развитието на класическата оперативна урология, проблемите на травмите на урогениталната система и на военнополевата урология.

Клиниката участва редовно в научните събития – конгреси и симпозиуми, както в страната така и в световните и европейски урологични конгреси. Публикуват се български и чужди списания научни изследвания във всички основни раздели на съвременната урология.

1991 – 1996 полк. доц. Александър Лилов

Полк. доц. Александър Лилов ръководи Катедрата по урология и нефрология от 1991 година до 1996 година, когато преждевременно прекъсва неговия жизнен път в разцвета на творческите му сили.

През м. март 1985 година доц. д-р Александър Лилов извършва първата в България перкутанна нефролитотрипсия на камък в бъбрека. Методът напълно заменя класическата пиелолитотомия и осигурява минимална травма и бързо възстановяване на пациента след операцията.

През 1987 година той извършва и първата уретероскопия с ултразвукова литотрипсия на камък в уретера.

 

1996 – 2008 проф. д-р Светослав Николов дмн

Полк. доц. Светослав Николов ръководи Катедрата по урология и нефрология от 1997 г до 2008 г. Въпреки придължителния период на реформи и реорганизации диагностично-лечебната, научната и учебната дейност продължават своето развитие. Клиниката се оборудва с нова апаратура и инструметариум, които дават възможност за внедряването на нови методи за изследване и лечение на урологичните заболявания, главно в областа на оперативната урология и онкоурологията.

 

 

2008 г. до сега – проф. д-р Илия Салтиров, дмн

През 2008 година полк. доц. Илия Салтиров е избран за Ръководител на Катедра по „Урология и нефрология” на ВМА.